Algemene Voorwaarden

Rechten en plichten van huurder en verhuurder.

 1. De verhuurder verplicht zich door ondertekening van het contract het bedoelde vakantiehuis voor de afgesproken periode in schone en goede toestand aan de huurder ter beschikking te stellen.
 2. De huurder is verplicht de verhuurder of diens zaakgelastigde te allen tijde in het huurobject toe te laten.
 3. De overdracht van het verhuurobject aan de huurder geschiedt door de overhandiging van de sleutels. Het is ten strengste verboden sleutels te dupliceren.
 4. De huurder heeft het gehuurde object met de gehele inventaris overgenomen.
 5. De huurder mag het huurobject niet onderverhuren aan derden of aan derden ter beschikking stellen. Het vakantiehuis is voor maximaal 8 personen geschikt waarvan maximaal 6 volwassenen. Er mogen uitdrukkelijk niet meer personen in en rond het vakantiehuis overnachten en/ of er gebruik van maken.
 6. De huurder zal het huurobject als goed huisvader gebruiken. De huurder verplicht zich alle schade onmiddellijk te vervangen c.q. te melden, die door zijn toedoen aan het vakantiehuis, inventaris, stoffering of andere zaken zijn ontstaan. Deze verplichting is ook van toepassing op zaken die zoek zijn geraakt.
 7. Mocht onverhoopt tijdens de huurperiode een tekort aan het gehuurde optreden, zonder toedoen van de huurder, aan het huurobject, de inrichting of inventaris, dan vraagt de verhuurder dit direct aan hem te melden. Doet de huurder dit niet, dan dient de schade door hem vergoed te worden. De huurder kan het huurcontract door een tekortkoming niet eenzijdig opzeggen, maar dient de verhuurder de gepaste tijd te geven het tekort te vervangen.
 8. De huurder heeft de verplichting, het gehuurde inclusief stoffering en inventaris bezemschoon op te leveren. Dit betekent ook dat de afwas is gedaan, de asla van de open haard en de afvalbak leeg en schoon dient te zijn. De verhuurder zal dan voor de eindreiniging zorg dragen.
 9. Huisdieren mogen alleen meegenomen worden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 10. De huurder mag het huurobject alleen voor vakantiedoeleinden gebruiken.
 11. Het is verboden in het huurobject eigen elektrische apparaten voor kook- verwarming- en wasdoeleinden te gebruiken.
 12. Beddengoed, hand- en vaatdoeken zijn niet bij het gehuurde inbegrepen. Het is verboden de bedden zonder beddengoed te gebruiken. Ook is het niet toegestaan de dekbedden, dekens etc. buiten het huis (bijv. op gras of strand) te gebruiken.
 13. De huurder mag anderen niet storen door muziek of lawaai.
 14. Voor het gebruik van de open haard, zijn alleen in de winkel verkrijgbare haardblokken toegestaan. De huurder verplicht zich de open haard alleen te gebruiken bij continu aanwezigheid van volwassenen, i.v.m. het voorkomen van ongelukken en brandgevaar.
Aansprakelijkheid.

De verhuurder is niet aansprakelijk bij diefstal en beschadigingen van eigendommen van de huurder. Bij verlies van de sleutel van het kluisje in de vakantiewoning zullen de kosten van €55, - worden doorberekend. De huurder zal bij een zichtbaar tekort, dat tot gevaar zou kunnen leiden, de verhuurder hiervan direct in kennis stellen.

Ontbinding van de overeenkomst.

 1. De verhuurder heeft het recht, zonder tussenkomst van een rechter in de navolgende gevallen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen:
  • a. Wanneer tot het moment van het begin van de huurperiode niet de volledige huursom is betaald.
  • b. Wanneer de huurder voortijdig uit het huurobject vertrekt of niet in gebruik neemt.
  • c. Wanneer de huurder de bovenstaande verplichtingen, na sommeren niet nakomt.
  • d. Wanneer het huurobject door schade (zoals waterschade, brandschade) onbewoonbaar is of niet verhuurd kan worden.
 2. Wanneer de bovenstaande artikelen 1a t/m 1c van toepassing zijn, dient de huurder de volledige huursom te betalen. Wanneer artikel 1d van toepassing is, dient de verhuurder de huurder direct in kennis te stellen en de betaalde huursom direct terug te storten. Verdere aanspraak kan niet op de verhuurder verhaald worden.
Annuleren.

Wanneer de huurder zijn huurcontract voortijdig annuleert, dient de huurder aan de verhuurder een schadevergoeding te betalen:

1 januari 2006